Käyttöehdot

 

Palvelun käyttöehdot
Unelmaidea Oy:n (y-tunnus: 3019988-2) verkkopalvelu (jäljempänä Palvelu) tuottaa verkkovalmennuksia ja avaamalla tämän verkkopalvelun käyttäjä (jäljempänä Asiakas) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä Käyttöehdot). Mikäli Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palvelua.

Asiakkaan ja Unelmaidea Oy:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä www.unelmaideasi.fi -sivustolla. Ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet Palvelun käyttöehdot. Mikäli johonkin Palveluun kuuluvaan osioon sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä Palvelun erityisehtoja.

Muutokset käyttöehdoissa ja palvelussa
Unelmaidea Oy:llä on oikeus muuttaa Käyttöehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan Palvelun verkkosivuilla ja rekisteröityneille asiakkaille sähköpostilla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Unelmaidea Oy pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Unelmaidea Oy:llä on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, Unelmaidea Oy pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

Palvelun toimittaminen ja käyttö
Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Unelmaidea Oy ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Unelmaidea Oy:llä on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

Unelmaidea Oy:llä on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia osapuolia taikka on muutoin Käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. Unelmaidea Oy voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Asiakkaan pääsyn Palveluun.

Palvelun käyttö
Asiakas saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan.

Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai itse Palvelulle. Unelmaidea Oy voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä.

Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä tai tuotteiden toimituksen kannalta tarpeellisten yhteystietojen luovuttamista Unelmaidea Oy:lle.

Tunnisteet ja tuotelinkit
Asiakkaan Palvelusta mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet (kuten käyttäjätunnukset ja salasanat) / tuotelinkit säilyvät Unelmaidea Oy:n omistuksessa eikä Asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia eikä Asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Asiakas on vastuussa kaikesta tunnisteilla tapahtuneesta käytöstä.

Jos tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä sähköpostitse [email protected] Unelmaidea Oy:llä on tällöin oikeus sulkea Asiakkaan pääsy Palveluun.

Unelmaidea Oy:llä on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, Asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät.

Maksulliset palvelut ja laskutus
Palvelun kautta on tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita. Maksullisten palveluiden ja tuotteiden hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. Unelmaidea Oy:llä on oikeus muuttaa Palvelun hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Unelmaidea Oy:llä on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

Mikäli Unelmaidea Oy lopettaa maksullisen palvelun tarjoamisen sen ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu Unelmaidea Oy palauttamaan Asiakkaalle määrän, joka vastaa Asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää 30 euroa ja, että Asiakas ilmoittaa Palvelun asiakaspalveluun määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

Unelmaidea Oy:n vastuusta
Unelmaidea Oy ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Unelmaidea Oy ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Unelmaidea Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Vahingonkorvausta on vaadittava kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Maksullisten palveluiden osalta Unelmaidea Oy:n vastuu kaikista vahingoista rajoittuu aina enintään Asiakkaan vahingon kohteena olevasta maksullisesta palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään.

Asiakkaan vastuusta
Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Palvelulle, Unelmaidea Oy:n sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Unelmaidea Oy:lle, sen sopimuskumppaneille tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

Oikeudet
Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Unelmaidea Oy:lta saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Unelmaidea Oy:n tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

Käyttöoikeuden voimassaolo
Asiakkaan käyttöoikeus palvelun materiaaleihin säilyy ainoastaan niin kauan, kuin tuotteen tiedoissa on ilmoitettu. Mikäli tuotteessa ei ole ilmoitettu materiaalin käyttöoikeusaikaa, se on enintään 12 kuukautta tuotteen hankintapäivämäärästä.

Tietoturva
Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Unelmaidea Oy pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.

 Unelmaidea Oy ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Palvelun käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Evästeet
Palvelussa käytetään evästeitä.

Tietojenkäsittely ja yksityisyydensuoja
Maksukorttitiedot välitetään salatussa yhteydessä suoraan maksujärjestelmään. Maksunvälittäjinä toimii Stripe (www.stripe.com). Mikäli asiakas on halunnut tallentaa maksukortin tiedot, asiakas voi milloin tahansa poistaa maksukorttitietonsa palvelusta. Palvelu tallentaa vain ne tiedot jotka ovat välttämättömiä jäsenyyden toimittamisen kannalta. Unelmaidea Oy poistaa asiakkaan tiedot kirjallisen pyynnön perusteella.

Kurssimateriaalien käyttöoikeus
Materiaalien kaikki oikeudet säilyvät aina materiaalien tuottajilla tai Unelmaidea Oy:llä. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle ilman Unelmaidea Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta. Palvelussa olevien materiaalien kaikenlainen kopiointi, jakaminen, jälleenmyyminen on ehdottomasti kielletty. Tuotelinkit ovat henkilökohtaisia. Käyttäjätunnuksia ja/tai tuotelinkkejä ei ole luvallista luovuttaa toiselle eikä käyttäjälle ole lupa jakaa palvelusta hankittua materiaalia toisille. Väärinkäytöstä käyttäjätunnus ja/tai tuotelinkki suljetaan välittömästi. 

Palautukset
Digitaalisilla tuotteilla, joiden toimittaminen aloitetaan välittömästi maksun jälkeen, ei ole kuluttajansuojan 14 päivän peruutusoikeutta – joten digitaalisilla tuotteillamme ei ole palautusoikeutta. Uskon, että saat kursseistani paljon irti! Voit olla sähköpostitse yhteydessä jos et jostain syystä pääse käsiksi kurssiaineistoon: [email protected]

Maksaminen
Maksupalveluntarjoajana toimii Stripe. Se on turvallinen ja helppo maksutapa, jonka välityksellä voi tehdä ostoksia luottokortilla (Visa, MasterCard, American Express). Kun maksat ostoksen Stripen tarjoamilla luottokorttimaksuilla, hyväksyt Stripen ehdot, jotka löydät täältä. Stripe näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Maksamiseen liittyvissä kysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostitse: [email protected]